ruenkk

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

Опубликовано: 30.09.2022

ӨНДІРІСТІК ПРАКТИКА

ПРОизводственная практика

«Жітіқара политехникалық колледжі» КМҚК колледжі білім алушылары өндірістік практикасы оқу процесінің құрамдас бөлігі болып табылады. Тағылымдама бағдарламасы тәжірибе базалары ретінде анықталған кәсіпорындармен келісіледі және оқу орнының басшысымен бекітіледі.

Тәжірибе білікті мамандарды дайындауға арналған оқу процесінің маңызды бөлігі болып табылады және әртүрлі меншік нысандарындағы және қызмет салаларындағы кәсіпорындарда (ұйымдарда) жүзеге асырылады. Ол оқу процесінде алған білімдерін бекітуге, практикалық дағдыларды меңгеруге және озық тәжірибені меңгеруге бағытталған.

Практиканың мақсаты – оқу процесінде алған теориялық білімдерін бекіту, кәсіби іс-әрекеттегі практикалық жұмыс дағдыларын тереңдету және дамыту, біліктілік сипаттамаларына сәйкес кәсіби қасиеттерді қалыптастыру.

Қазіргі уақытта «Сервис, көлік және экономика» кафедрасында өндірістік тәжірибеде 2 топ жұмыс істейді: «Дәнекерлеу ісі» мамандығы бойынша – 2 курс, 25 адам, «Қоғамдық тамақтандыру» – 2 курс, 24 адам. Білім алушылар өндірістік тәжірибені «Қостанай минералдары» АҚ кәсіпорнының түрлі құрылымдық бөлімшелерінде, «МехЛитком» ЖШС-де, қоғамдық тамақтандыру ұйымдарында: «Дәмді» ЖШС-де, «Маунтейн Лен» мейрамханасында, «Альпинарий», «Шоколад», «Алтын орын» кафесінде өтеді.

Производственная практика обучающихся колледжа КГКП «Житикаринский политехнический колледж» является составной частью учебного процесса. Программа производственной практики согласовывается с предприятиями, определенными как базы практик, и утверждается руководителем учебного заведения.

Практика является важной частью учебного процесса по подготовке квалифицированных специалистов и проводится на предприятиях (организациях) различных форм собственности и сфер деятельности.

Она направлена на закрепление знаний, полученных в процессе обучения, приобретения практических навыков и освоения передового опыта.

Целью производственной практики является закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения, углубление и развитие навыков практической работы в профессиональной деятельности, формирование профессиональных качеств в соответствии с квалификационной характеристикой.

В данное время на отделении «Сервиса, транспорта и экономики» на производственной практике находятся 2 группы: специальности «Сварочное дело» - 2 курс, 25 человек, «Организация питания»- 2 курс, 24 человека. Обучающиеся проходят практику в различных структурных подразделениях предприятия АО «Костанайские минералы»,ТОО «МехЛитком», организациях питания: ТОО «Дәмді», ресторан «Горный лен», кафе «Альпинарий», «Шоколад», «Голден плейс».

Бөлімше меңгерушісі:   Миржанова Н.Б.

Производственная практика

Опубликовано: 23.09.2022

Болашақ маманның қалыптасуында өндірістегі тәлімгердің рөлі үлкен рөл атқарады. Біздің студенттер тығыз тандемде практикалық дағдыларды игереді және барлық тапсырмаларды оңай орындайды. Орындалған жұмыстың табысы мен сапасы осыған байланысты! Суретте әлеуметтік серіктестердің тәлімгерлері: Корчинский Андрей Сергеевич, Тутуджиева Галина Григорьевна, Худавердиев Олег

Большую роль в формировании будущего специалиста играет роль наставника на производстве. Наши обучающиеся в тесном тандеме приобретают практические навыки и с лёгкостью выполняют все задания. От этого зависит успех и качество выполненных работ! На фото наставники социальных партнёров:Корчинский Андрей Сергеевич, Тутуджиева Галина Григорьевна, Худавердиев Олег

Производственная практика ОП -21

Опубликовано: 22.09.2022

Жақсы нәтижелерді Кондитер біліктілігі бойынша ОП-21 тобының студенттерінен байқауға болады. Өндірістік тәжірибе кезеңінде балалар әлеуметтік серіктестер мен жеке кәсіпкерлерде нан, тоқаш және басқа да ұннан жасалған кондитерлік өнімдерді : торттар, тоқаштар, синнабондар, тоқаштар, ірімшіктер, пряниктер, круассандар, профитроль, sweet baby мусс пирожныйларын, печенье, булочкаларды пісіреді. Оқыту жемісті және қызықты өтеді!

Хорошие результаты можно наблюдать у обучающихся группы ОП -21 по квалификации Кондитер. На период производственной практики у социальных партнёров и индивидуальных предпринимателей ребята выпекают хлеб, булочки и другие мучные кондитерские изделия : торты, булочки, синнабоны, слойки, чизкейки, пряники, круассаны, профитроль, муссовые пирожные sweet baby, печенье, рогалики. Обучение проходит плодотворно и интересно!

Прохождение производственной практики

Опубликовано: 09.09.2022

Согласно графика учебного процесса обучающиеся группы ЭГС – 21 по специальности 07150500 Сварочное дело (по видам), квалификация 3W07150501 Электрогазосварщик; МРТ – 21 по специальности 07161300 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта, квалификация 3W07161303 Мастер по ремонту автомобильного транспорта с 01.09.2022 года приступили к прохождению производственной практики. По требованию допуска на производства, обучающиеся прошли медицинский осмотр в Житикаринской ЦРБ. Вводный инструктаж по безопасности и охране труда проводился в учебно-курсовом комбинате АО «Костанайские минералы», ТОО «МехЛитКом» инженерами службы охраны труда и промышленной безопасности и инженерами по подготовке кадров последующей выдачей удостоверения по охране труда. После прохождения вводного инструктажа осуществлялось распределение по рабочим местам подразделений АО «Костанайские минералы» ТОО «МехЛитКом» с закреплением руководителей и наставников практики, ответственных за жизнь и безопасность в период практики с учетом соответствующего дистанцирования на участках.

Торжественное чествование студентов, призёров ежегодного регионального чемпионата WorldSkillsKostanay-2022

Опубликовано: 10.06.2022

8 июня в стенах Житикаринского политехнического колледжа прошло торжественное чествование студентов, призёров ежегодного регионального чемпионата WorldSkillsKostanay-2022.
Стоит отметить, что WorldSkillsKostanay-2022 - это площадка на которой студенты области демонстрируют свои профессиональные навыки и соревнуются за звание лучшего. В этом году своё мастерство показали 250 студентов.

Житикаринский Политехнический Колледж

110700, г.Житикара, 6 микрорайон, дом 54.

Приемная директора(факс): +7 (71435) 2 32 76

Приемная комиссия: +7 (71435) 2 57 70

Учебная часть: +7 (71435) 2 32 79

e-mail: zhitcollege@mail.kz

 

Единый call-центр «111» - звонок бесплатный, круглосуточный телефон доверия в Республике Казахстан. Вам беспрепятственно окажут квалифицированную психологическую помощь.

8 (7172) 742528 - Комитет по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан.

88000808833 – отдел социальной защиты детства при управлении образования акимата Костанайской области.

8 (7142) 226532 - Кризисный центр по оказанию психологической помощи, круглосуточная психологическая помощь обеспечивает конфиденциальность и бесплатность.

Короткий номер «150» – круглосуточная, анонимная квалифицированная помощь по Костанайской области, звонок бесплатный.